opc_loader

Wensenlijst

Bestel tijdig Paasgeschenken in Belgische chocolade, nu 1% vroegbestelkorting !!
Print deze pagina:

Algemene Voorwaarden - demand.eu

I

Nederlandstalige versie:

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.0 U kan enkel op deze site bestellen indien u ouder bent dan 18 jaar.  Er worden geen sterke dranken geleverd aan jongeren die minder dan 18 zijn.

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Qualiserv Plus BVBA zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Qualiserv Plus  BVBA worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Qualiserv Plus BVBA ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Qualiserv Plus BVBA zijn vrijblijvend en Qualiserv Plus BVBA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Qualiserv Plus BVBA.  Qualiserv Plus BVBA  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Qualiserv Plus BVBA dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Geplaatste bestellingen voor Sinterklaaschocolade en paaspakketten kunnen niet worden opgeschort of geanuleerd worden. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro’s, inclusief BTW  en Belgische accijns.  De goederen zijn onderhevig aan de Belgische BTW en accijnsregeling die in België wordt voldaan. We verkopen geen producten waarbij de accijns en BTW regeling wordt verlegd.

3.2 Betaling dient on-line te geschieden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.  De goederen worden enkel verzonden als de betaling wordt geverifieerd en goedgekeurd door de onafhankelijke betalingsprovider van Qualiserv Plus BVBA.  Qualiserv Plus BVBA behoudt het recht om bestellingen te weigeren zonder opgave van reden. Wij hanteren een standaard betalingstermijn van 5 dagen na het plaatsen van de bestelling of de factuurdatum.

3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Qualiserv Plus BVBA.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Qualiserv Plus BVBA opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Qualiserv Plus BVBA verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Qualiserv Plus BVBA geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Qualiserv Plus BVBA garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclamaties en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Qualiserv Plus BVBA daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de twee werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven. 

Indien er bij het afleveren van de dranken breuk wordt vastgesteld (lekkend karton, sterke drankkeur) dient u de bestelling te weigeren.  Deze wordt dan geretourneerd naar Qualiserv Plus BVBA die verder onderzoek zal uitvoeren.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Qualiserv Plus BVBA de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Qualiserv Plus BVBA te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien Qualiserv Plus BVBA producten aan de afnemer levert, is Qualiserv Plus BVBA nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Qualiserv Plus BVBA ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 14 (veertien) dagen. Reclamaties welke door Qualiserv Plus BVBA  na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Qualiserv Plus BVBA in behandeling te worden genomen.  Het geld wordt binnen de 14 dagen na ontvangst van de teruggestuurde goederen teruggestort

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Qualiserv Plus BVBA, dan wel tussen Qualiserv Plus BVBA en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Qualiserv Plus BVBA, is Qualiserv Plus BVBA niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Qualiserv Plus BVBA.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Qualiserv Plus BVBA ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Qualiserv Plus BVBA gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Qualiserv Plus BVBA kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Qualiserv Plus BVBA schriftelijk opgave doet van een adres, is Qualiserv Plus BVBA gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Qualiserv Plus BVBA schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door Qualiserv Plus BVBA gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Qualiserv Plus BVBA deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Qualiserv Plus BVBA in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Qualiserv Plus BVBA vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Qualiserv Plus BVBA is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11.5 Qualiserv Plus BVBA is eigenaar van al de op deze site gebruikte foto's.  Het gebruik ervan mag enkel met expliciete schriftelijke toestemming van Qualiserv Plus BVBA.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De redelijke termijn voor het informeren naar de status van verzendingen is een maximum van 2 maanden na de datum van verzending.  Na deze datum kunnen we geen correcte antwoorden of informatie garanderen.  Qualiserv Plus BVBA kan na deze datum ook geen klachten omtrent deze zendingen beantwoorden.  Als klant krijgt u een Track&Trace die u zelf dient op te volgen.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Mechelen.